Cách làm cho một widget bất kì trược theo blog khi cuộn trang

Các bước thực hiện

Bước 1. Đăng nhập Blogger ➔ Chủ đề ➔ Chỉnh sửa HTML.
Bước 2. Copy đoạn code sau và dán vào trước thẻ </head> trong template.
<script>
//<![CDATA[
(function($) {
  var defaults = {
      topSpacing: 0,
      bottomSpacing: 0,
      className: 'is-sticky',
      center: false
    },
    $window = $(window),
    $document = $(document),
    sticked = [],
    windowHeight = $window.height(),
    scroller = function() {
      var scrollTop = $window.scrollTop(),
        documentHeight = $document.height(),
        dwh = documentHeight - windowHeight,
        extra = (scrollTop > dwh) ? dwh - scrollTop : 0;
      for (var i = 0; i < sticked.length; i++) {
        var s = sticked[i],
          elementTop = s.stickyWrapper.offset().top,
          etse = elementTop - s.topSpacing - extra;
        if (scrollTop <= etse) {
          if (s.currentTop !== null) {
            s.stickyElement.css('position', '').css('top', '').removeClass(s.className);
            s.currentTop = null;
          }
        }
        else {
          var newTop = documentHeight - s.elementHeight - s.topSpacing - s.bottomSpacing - scrollTop - extra;
          if (newTop < 0) {
            newTop = newTop + s.topSpacing;
          } else {
            newTop = s.topSpacing;
          }
          if (s.currentTop != newTop) {
            s.stickyElement.css('position', 'fixed').css('top', newTop).addClass(s.className);
            s.currentTop = newTop;
          }
        }
      }
    },
    resizer = function() {
      windowHeight = $window.height();
    };
  // should be more efficient than using $window.scroll(scroller) and $window.resize(resizer):
  if (window.addEventListener) {
    window.addEventListener('scroll', scroller, false);
    window.addEventListener('resize', resizer, false);
  } else if (window.attachEvent) {
    window.attachEvent('onscroll', scroller);
    window.attachEvent('onresize', resizer);
  }
  $.fn.sticky = function(options) {
    var o = $.extend(defaults, options);
    return this.each(function() {
      var stickyElement = $(this);
      if (o.center)
        var centerElement = "margin:auto;";
      stickyId = stickyElement.attr('id');
      stickyElement
        .wrapAll('<div id="' + stickyId + 'StickyWrapper" style="' + centerElement + '"></div>')
        .css('width', stickyElement.width());
      var elementHeight = stickyElement.outerHeight(),
        stickyWrapper = stickyElement.parent();
      stickyWrapper
        .css('width', stickyElement.outerWidth())
        .css('height', elementHeight)
        .css('clear', stickyElement.css('clear'));
      sticked.push({
        topSpacing: o.topSpacing,
        bottomSpacing: o.bottomSpacing,
        stickyElement: stickyElement,
        currentTop: null,
        stickyWrapper: stickyWrapper,
        elementHeight: elementHeight,
        className: o.className
      });
    });
  };
})(jQuery);
/*]]>*/
</script>
<script type='text/javascript'>
  $(document).ready(function(){
   $(&quot;#PopularPosts1&quot;).sticky({topSpacing:10,bottomSpacing:535});
  });
</script>

Chỉnh sửa

 • Thay #PopularPosts1 thành ID của widget mà bạn muốn nó trượt.
 • topSpacing:10 là khoảng cách tính từ đầu trang xuống tới phía trên của widget.
 • bottomSpacing:535 là khoảng cách tính từ chân trang lên đến phía dưới của widget.
Bước 3. Lưu chủ đề (mẫu). Nếu bạn muốn nhiều widget cùng trượt một lúc thì chỉ cần thêm đoạn sau vào trước dấu }); là được.
$(&quot;#ID&quot;).sticky({topSpacing:10,bottomSpacing:535});

Không có nhận xét nào:

Mã Hóa Code
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM